خدمات ما

  • ارائه کلیه خدمات نمایندگی در بنادر شمالی

  • ترانزیت و فورواردینگ

  • چارترینگ

  • خدمات فراساحل

  • عملیات بندری و کار با کالا